Кои сме ние

Това е Клуб "Цветове и редове" организиран по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището  привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ние сме група от четиринадесет ученици от ІV клас. Интересуваме се от книги, информация и ...

Работата в клуб „Цветове и редове” ще развие в учениците творческият им потенциал и индивидуалните им таланти. Ще придобият полезни навици и умения – разказване, преразказване, изслушване и работа в екип. Четенето, рисуването, дискусията след гледан филм, търсенето на информация по дадени теми и работата с други ученици ще допринесат за възпитаването и изграждането на личността им.


История на проекта:

За втора поредна година 96 СОУ "Л. Н. Толстой" участва в проект УСПЕХ. Тази година имаме 17 клуба - обхващащи 210 ученика. Всички те ще се занимават с нещо интересно и полезно извън учебно време. УСПЕХ значи:

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

Цели на проекта:


(1) Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява и т. н.


За връзка

Colorsandlines

96 СОУ "Лев Николаевич Толстой"
гр. София